Large pxfuel.com

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Za vrijeme pandemije praksa rada od kuće pokazala se kao jedna od najučinkovitijih metoda sprječavanja širenja virusa u radnom okruženju. Rad od kuće nije bio uobičajen pa je nedostatna zakonska regulativa otvorila brojna pitanja. Iako je isprva uveden kao privremena mjera,  pokazao je brojne prednosti kako za poslodavce tako i za radnike i izgledno je da će se nakon prestanka pandemije zadržati kao operativni model na onim radnim mjestima gdje način rada to dopušta. Konzultacije sa sindikatima i poslodavcima bile su potaknute potrebom uređenja rada od kuće, no s vremenom se pokazalo da se raspravlja i o mnogim drugim temama što će rezultirati donošenjem novog zakona 2022. godine.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada

Radni odnosi u Republici Hrvatskoj su uređeni Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR). ZOR koji je glavni državni izvor radnog prava ne uređuje rad od kuće kao zaseban institut, već takav rad ulazi u pojam rada na izdvojenom mjestu rada koje nije prostor poslodavca, a uređen je čl. 17. tog Zakona. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada osim bitnih sastojaka koje mora sadržavati svaki ugovor o radu sadrži i dodatne podatke o:

  • radnom vremenu,
  • strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati,
  • uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time,
  • naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova,
  • načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika (čl. 17. st. 1. ZOR).

Rad na izdvojenom mjestu rada je ograničen i ne može se sklopiti za obavljanje poslova na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja (čl. 17. st. 4.). Radi se o poslovima za koje su propisani posebni uvjeti rada i koji se obavljaju u skraćenom radnom vremenu zbog npr. mehaničkih opasnosti upravljanja uređajima i strojevima, izloženosti fizikalnim ili kemijskim štetnostima i sl. 

Obveze poslodavca prema radniku

Radnici koji rade kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca ne smiju biti stavljeni u nepovoljniji položaj od radnika koji rade u prostoru poslodavca na usporedivim poslovima. Plaća radnika koji radi na taj način ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji radi u prostorijama tog poslodavca na istim ili sličnim poslovima (čl. 17. st. 2. ZOR). Odredbe o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci, primjenjuju se i na radnike koji rade na izdvojenom mjestu rada, ako to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu (čl. 17. st. 6. ZOR). Količina i rokovi za izvršenje poslova ne smiju onemogućiti radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor (čl. 17. st. 7. ZOR). Tijekom rada od kuće potrebno je voditi evidenciju o radnicima i radnom vremenu koju uređuje Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 93/14, dalje: Pravilnik). Vođenje evidencije je u načelu obveza poslodavca, ali se može i radnika zadužiti za redovno vođenje i dostavljanje evidencije pod uvjetom da ju poslodavac kontrolira (čl. 11. st. 2. Pravilnika). Bez obzira što je evidenciju vodio radnik, poslodavac snosi odgovornost za njezinu pravilnost i točnost, pod prijetnjom prekršajne odgovornosti.

Povećani režijski troškovi uzrokovani radom od kuće su aktualno pitanje koje zasad nije pravno uređeno. Bitan sastojak ugovora o radu na izdvojenom mjestu je i naknada drugih troškova radniku nastalih u svezi s obavljanjem posla koji se dakle moraju ugovoriti, ali nije određeno na koje troškove se ta obveza odnosi i na koji način bi se trebali računati. U praksi su zanimljivi slučajevi poslodavaca koji su odlučili umjesto dotadašnje naknade za troškove prijevoza radnicima isplaćivati paušalni iznos naknade po danu rada od kuće. Daljnja razlika je u tome što je naknada troškova prijevoza je neoporeziva, a isplata naknade troškova radniku u svezi s radom na izdvojenom mjestu oporeziva.

Poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima. (čl. 17. st. 3. ZOR). Zakon o zaštiti na radu primjenjuje se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca, pa tako i za rad od kuće. Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju općih načela prevencije izbjegavanja rizika, procjenjivanja rizika, sprječavanja rizika na njihovom izvoru, prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora radne opreme te načinom rada te se pridržavati osnovnih pravila zaštite na radu poput zaštite od mehaničkih opasnosti, udara električne struje, sprječavanje požara... Iz toga proizlazi da uvjeti rada od kuće moraju zadovoljavati uvjete koji su propisani i za ostala mjesta rada poput veličine radnog prostora, osvijetljenosti, odgovarajuće opreme, osposobljenosti radnika za gašenje požara, pružanje prve pomoći itd. Na koji će način poslodavci izvršavati te svoje obveze kada se rad odvija u domu radnika, ostaje nedorečeno. Za izdvojeno mjesto rada poslodavac je u pravilu obvezan i izraditi procjenu rizika, no to se ne odnosi na administrativne i uredske poslove koji su procijenjeni kao poslovi s malim rizikom.
Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu*

Palmotićeva ulica 30, 10 000 Zagreb

klinika@pravo.hr

*Pravna klinika u Zagrebu pruža besplatnu pravnu pomoć u prvom redu osobama slabijeg imovnog stanja i pojedinim odabranim, osobito ranjivim socijalnim skupinama. Građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu se obratiti Pravnoj klinici radi dobivanja općih pravnih informacija i savjeta u obliku pravnih mišljenja. - http://klinika.pravo.hr/

 

Izvor naslovne fotografije: pxfuel
Tekst napisala: Andrea Kopić

Pravna klinika
    Preporučite članak: