Large pravilnici o radu

Na pisanje ovog članka potaknuo me nedavni razgovor s prijateljicom, u kojem me ona pitala na koji način može provjeriti koliko uvećanje plaće ima za prekovremeni rad. Prijateljica je inače zaposlena u jednom dječjem vrtiću. S obzirom da kolektivni ugovor ne postoji, uputila sam je na pravilnik o radu. Ona mi je na to odgovorila da nitko od djelatnika vrtića ne može doći do pravilnika, ravnateljica ga „skriva“, mijenja ovisno o konkretnoj situaciji i kako joj odgovara, i na zahtjev pojedinih djelatnika da ga dobiju na uvid, odgovoreno im je da „to nije njihova stvar“.

Što su pravilnici o radu?

Pravilnikom o radu uređuju se plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu od diskriminacije, raspored radnog vremena, trajanje godišnjeg odmora, trajanje plaćenog dopusta i slučajevi u kojima radnik ima pravo na plaćeni dopust, iznos otpremnine u slučaju prestanka radnog odnosa,  kao i druga pitanja važna za radnike, ukoliko ista nisu uređena kolektivnim ugovorom. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu, a prije donošenja pravilnika o radu poslodavac je dužan savjetovati se s radničkim vijećem. Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe proglasi ništetnim.

Obveze poslodavca i prava radnika

Pravilnik o radu poslodavac je dužan objaviti sukladno odredbama Pravilnika o načinu objave pravilnika o radu koji je donio ministar rada i mirovinskog sustava. Pravilnik o radu ne može stupiti na snagu prije isteka roka od osam dana od dana objave. Pravilnikom o načinu objave pravilnika o radu propisano je da je poslodavac dužan pravilnik objaviti na način da bude dostupan radnicima i izložen na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima radnici redovito borave tijekom radnog dana (oglasna ploča, blagavaonica, ulaz u zgradu i sl.). Poslodavac može pravilnik objaviti i na svojim internet stranicama. Na zahtjev radnika, poslodavac je dužan pravilnik dostaviti radniku putem e-maila. Ukoliko radnik to zahtijeva, poslodavac je dužan o trošku radnika omogućiti izradu preslike pravilnika, a ukoliko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti objaviti pravilnik o radu na naprijed propisan način, poslodavac je dužan, odmah po donošenju pravilnika, pisanom objavom na vidljivom mjestu radnike obavijestiti o donošenju pravilnika, te odrediti osobu kod koje radnici mogu tijekom radnog vremena dobiti pravilnik na uvid.

Poslodavac podliježe inspekcijskom nadzoru nadležnih službi, pa je inspektor rada ovlašten narediti poslodavcu da pravilnik o radu na prikladan način učini dostupnim radnicima, da donese pravilnik o radu, ukoliko ga nema, ili da pojedina pitanja iz radnog odnosa uredi pravilnikom o radu. Inspekcijski nadzor mogu zahtijevati radnik, radničko vijeće, sindikat i sam poslodavac i po njihovom zahtjevu inspektor rada mora postupiti.

Kršenje prava radnika

U praksi se često događa da poslodavci ne donose pravilnike o radu premda su to dužni, da ih ne objavljuju na propisan način (čak i skrivaju od radnika!) ili ih mijenjaju svojevoljno kako im odgovara u pojedinoj situaciji i bez savjetovanja s radničkim vijećem. Tako se događa da radnik ode u mirovinu bez otpremnine, ne znajući da na nju ima pravo, ili radnik ima pravo na određene dane plaćenog dopusta, ili na povećanje plaće u slučaju rada nedjeljom ili prekovremenog rada, a o tome nije upoznat i svoje pravo stoga ne traži i ne koristi.

Nužno je da radnici znaju koja im prava pripadaju, gdje ih pronaći, kod koga pitati za postojanje pravilnika o radu, i naravno upoznati se sa sadržajem pravilnika te se pozivati na njega, a sve u svrhu zaštite svojih radničkih prava.

Ana Vlahović


    Preporučite članak: