Panel: Socijalizam na izmaku

Objavljeno: 04.11.2016

Panel je održan u sklopu izložbe Kome treba poduzeće? Borovo 1988-1991. koja je pripremljena u suradnji CMS-a, Brida i WHW-a. Panel je snimljen u sklopu projekta Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju.


Na panelu su govorili: Danijela Dolenec (FPZG), Marko Grdešić (FPZG) i Paul Stubbs (EIZ), a moderirala je Jasna Račić.

U skladu sa selektivnim sjećanjem post-jugoslavenskih društava, istraživanja koja se bave krajem našega socijalizma događajima koji su prethodili raspadu SFRJ najčešće pristupaju iz perspektive novouspostavljenih država i novih društvenih odnosa. Četrdesetpetogodišnje iskustvo socijalističke Jugoslavije, s pripadajućom organizacijom društvenog života, pritom se promatra kao svojevrsno zastranjenje u povijesnom kontinuitetu predjugoslavenskog i postjugoslavenskog vremena. U ovakvom poimanju jugoslavenskog iskustva možda leži i razlog što mnogi aspekti završne faze jugoslavenskog socijalizma nisu istraženi. Neke pojave iz osamdesetih godina koje su percipirane kao nagovještaj demokratskih promjena (civilno društvo, identitetska pitanja, omladinski časopisi) temeljito su dokumentirane. Radničke mobilizacije i čitav niz fenomena koji upućuju na kontinuitet u politikama i iskustvu prekarizacije rada, kao i širine ideoloških pomaka u smjeru "post-socijalizma", ostali su nedovoljno proučeni.

Drugim riječima, istraživanja koja se bave krizom SFRJ, u skladu s percipiranom nedemokratičnošću jugoslavenskog socijalizma, najčešće se bave strategijama elita i zanemaruju iskustva širih društvenih slojeva, radnika i građana kao neautentično. U istom kontekstu, u skladu s prevladavajućim narativom da se radi o historijskoj neminovnosti, povratak kapitalizmu privlači manje pažnje, pa se tako i strategije aktivne delegitimacije socijalizma doimaju kao puki zdravorazumski stavovi.