Šta donosi novi zakon o radu - honorarni rad

Objavljeno: 22.02.2014

Novi Zakon o radu neće poboljšati poziciju honorarnih radnika_ca u kulturi. Pozicija honorarnih radnika_ca u kulturi već duže vreme je nepovoljna, ona se kontinuirano usložnjava, obremenjujući ih sve većim brojem zadataka, odn. poslova koje moraju da urade (jer nema ko drugi), a za koje neće biti adekvatno ili uopšte plaćeni. Tako radnici_ce u kulturi za vreme svog honorarnog angažmana obavljaju i onu vrstu poslova koja nije navedena u ugovorima. Takođe, pozicija honorarnih radnika_ca u kulturi nesigurna je, oni potpisuju ugovore na tri, šest, devet meseci (u retkim slučajevima na duže), pa tako teško da mogu osećati sigurnost iz koje bi planirali svoje budućnosti. Njihove se budućnosti, zato, svode na nekoliko meseci. Iako se u novom zakonu o radu ističe da uvodi nestandardne oblike rada, on ovu grupaciju uopšte ne uzima u obzir, jer ovi radnici_ce nisu regulisani ZOR-om, već drugim zakonima (pa tako sklapaju ugovor o delu ili autorske ugovore). Novi zakon o radu na taj način direktno podržava oblike rada na određeno vreme.