Šta donosi novi zakon o radu - Bez sankcija za gušenje sindikalnog delovanja

Objavljeno: 22.02.2014

Za sve odredbe Zakona, koje se odnose na organizacije zaposlenih i u vezi su sa njenim radom, a posebno na odredbe koje se odnose na obaveze poslodavaca prema Sindikatu, neophodno je da budu utvrđene u delu KAZNENE ODREDBE, na način da budu predviđene kao prekršaj sa propisanom sankcijom za kršenje i nesprovođenje istih. Neophodno je predvideti kao prekršaj ponašanja poslodavca koja su suprotna odredbama Zakona, a koja predstavljaju onemogućavanje vršenja prava ili zloupotrebu odredbi, a u vezi su sa sindikalnim organizovanjem i delovanjem.