Centar za politike emancipacije i Feministički forum Filozofskog fakulteta vas pozivaju na predavanje koje će u petak 23. juna u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Beogradu održati Maya Gonzalez. Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

O predavačici:
Maya Gonzalez je komunistkinja i revolucionarna feministkinja iz San Franciska. Doktorantkinja je na kalifornijskom univerzitetu u Santa Kruzu. Urednica je časopisa Endnotes [https://endnotes.org.uk/] i Viewpoint Magazine [http://viewpointmag.com/].

Maya Gonzalez: Kritičke teze o marksističkom feminizmu i teoriji društvene reprodukcije

Marksističko-feminističke teorije društvene reprodukcije upotrebljavaju Marksovu kritiku političke ekonomije razvijenu u njegovim kasnijim delima kako bi analizirale strukturne odnose koji održavaju proleterski život na dnevnoj i međugeneracijskoj osnovi. Feministkinje koje pripadaju ovom pravcu tvrde da su patrijarhat, seksualnost i kapitalistički način društvene reprodukcije međusobno konstitutivni i da sačinjavaju kapital-rad odnos – utoliko što je reprodukcija radničke klase i radne snage u krajnjoj liniji podređena dominantnoj logici akumulacije kapitala i klasnoj eksploataciji. One su procese i kružna kretanja kroz koja se „radna snaga“ kao roba (re)produkuje i cirkuliše obrazlagale kroz ekstrapolaciju društveno ekonomskog sistema kako ga je Marks ocrtao u svoja tri toma Kapitala. Iako su mnoge feministkinje locirale izvor rodne i seksualne opresije unutar marksističkog poimanja klasne dominacije, često su kombinovale Marksovu prezentaciju društveno ekonomskih kategorija iz Kapitala sa dodatnim kategorijama koje se odnose na klasnu i patrijarhalnu dominaciju. Međutim, ja tvrdim da se materijalističko proučavanje rodne eksploatacije unutar kapitalizma može najbolje postići kroz provizorno raščlanjavanje, ili stavljanja po strani pitanja klasne i rodne eksploatacije u analitičke svrhe. Upotrebljavajući „reprodukciju radne snage“ kao polaznu tačku pokušavam da kritički doprinesem marksističko-feminističkoj teoriji društvene reprodukcije koja može da obuhvati klasnu i feminističku borbu unutar formalnih i istorijski specifičnih struktura proizvodnje vrednosti, akumulacije kapitala i potrošnje roba. Sve dok su društveno-ekonomska reprodukcija i klasna reprodukcija indirektno posredovane kroz strukturni, iako neformalni, neksus proleterske reprodukcije, feministička klasna analiza ne može biti direktno determinisana kroz analizu tržišnih ili najamnih odnosa kao takvih. Umesto toga, nastojim da se vratim pitanju klasnih odnosa nakon demistifikacije proleterske reprodukcije i kroz zaobilaženje niza kategorijalnih pogrešaka i stranputica koje se nalaze u marksističko-feminističkoj kritičkoj debati.


Predavanje je organizovano u okviru programa Studije socijalizma koji Centar za politike emancipacije sprovodi tokom 2017. godine uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung.